Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT / VERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Applicatie en online platform van We Are Frank! uitgevoerd door WeAreFrank.TV, gevestigd te Westersingel 42, 3014 GT, Rotterdam ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 57777748. Integration Partners, h.o.d.n WeAreFrank!
In deze verklaring wordt omschreven welke Gegevens van het gebruik en Gebruikers worden opgeslagen, verwerkt en geraadpleegd op basis van het gebruik van de Applicatie en platform van WeAreFrank! streeft er naar om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om te gaan met persoonsgegevens.

Definities;

Gebruiker: de Bezoeker van de Applicatie en platform die gebruik maakt van de diensten die WeAreFrank! via de Applicatie levert en een account hiervoor aanmaakt.

Bezoeker: de Bezoeker van de Applicatie en platform

Gegevens: de persoonsgegevens van een Gebruiker welke WeAreFrank! verwerkt. Applicatie: de online diensten van We Are Frank! uitgevoerd door WeAreFrank!


Verwerking van Gegevens;

Om een optimaal gebruik van de Applicatie en platform te bieden verwerkt WeAreFrank! Gegevens van Gebruikers en Bezoekers van de Applicatie en het platform. Gegevens van Gebruikers worden gebruikt om de dienst te personaliseren en, indien geaccepteerd, om persoonlijke aanbiedingen te doen. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van de gebruikte apparaten en browsers, gebruikersvoorkeuren, opgegeven interessegebieden, verwijzingsverkeer, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Deze Gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden en/of organisaties voor commerciële doeleinden. Deze organisaties betreffen o.a. advertentie-maatschappijen.
Gegevens over, van, voor het gedrag op de Applicatie en platform van Gebruikers en Bezoekers worden opgeslagen en verwerkt om inzicht te krijgen in het gedrag op de Applicatie en platform en hierdoor de Applicatie en het platform beter af te stemmen op het gedrag van Bezoekers en Gebruikers. In het geval van Gegevens omtrent het gedrag van Bezoekers worden de Gegevens geanonimiseerd. De Gegevens worden bewaard zolang een Gebruiker een account heeft bij We Are Frank!. Zodra het account van de Gebruiker wordt opgeheven, worden de Gegevens binnen 60 dagen verwijderd.

Inzage en correctie van Gegevens

Gegevens van Gebruikers kunnen worden ingezien middels het profiel waar Gebruikers toegang tot hebben en kan via deze weg ook gecorrigeerd worden. Vernietiging van Gegevens kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar: info@wearefrank.nl met onderwerp “Verzoek vernietiging
Gegevens” waarbij in de e-mail de betreffende Gebruiker dient te worden benoemd en welke overeen moet komen met het e-mailadres van de afzender. De Gebruiker heeft het recht om eerder gegeven toestemming voor het verwerken van Gegevens, in te trekken. Dit kan tot gevolg hebben dat het account van de Gebruiker wordt opgeheven. Verzoek om het intrekken van toestemming kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@wearefrank.nl
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben Gebruikers ook het recht en de mogelijkheid om klachten over de verwerking van hun Gegevens in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens indien contact met een Verwerker van Gegevens een onbevredigende uitkomst heeft opgeleverd. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens is hiervoor te benaderen via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Gebruik van Cookies

WeAreFrankTV! maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Applicatie en het platform te optimaliseren. Deze cookies worden gebruikt om instellingen van de Gebruiker en/of Bezoeker, zoals het volume van een video te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag op de Applicatie en het platform te analyseren en de gebruikservaring hierop aan te passen.
U kunt uw cookies verwijderen met de daarvoor geschikte functies in uw browser. Websites/ webpagina’s van derden. De Applicatie en het platform van WeAreFrank kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is WeAreFrank! En of WeAreFrank!TV niet verantwoordelijkheid van de inhoud van websites van derden.
Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken.


Opslag Gegevens buiten de EU

Gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Beveiliging WeAreFrank!TV besteed de grootste mogelijke zorg om de verwerking van de Gegevens zo veilig mogelijk plaats te laten vinden.


Insturen videobestand door geregistreerde Gebruikers

Door het insturen van een videobestand door de Gebruiker via de Applicatie worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan WeAreFrank! zonder dat WeAreFrank! daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van WeAreFrank! alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de videobestand van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan WeAreFrank! een exclusieve, onherroepbaar, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de videobestand. De Gebruiker doet hierbij jegens WeAreFrank afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de videobestand van de Gebruiker, is WeAreFrank bevoegd de videobestand onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's en websites.


Wijzigingen

WeAreFrank! behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Het is derhalve raadzaam regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.


Vragen en klachten

Vragen en opmerkingen omtrent het privacy beleid kunt u richten aan info@wearefrank.nl met onderwerp “Privacy bellied WeAreFrank” of door een brief te sturen naar adresgegevens onder vermelding van “Privacy beleid WeAreFrank”.